Na terenie Gminy Dragacz działają trzy organizacje sportowe:


1. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Gminy Dragacz z siedzibą
w Górnej Grupie, ul. Świecka 8, 86-134 Dragacz,
2. Stowarzyszenie „OLIMP” Górna Grupa z siedzibą w Górnej Grupie, ul. Świecka
8, 86-134 Dragacz,
3. Uczniowski Klub Sportowy „KOGA” z siedzibą w Grupie, ul. Szkolna 2, 86-134
Dragacz,


Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Gminy Dragacz
Siedziba: Górna Grupa, ul. Świecka 8, 86-134 Dragacz,
Prezes - Tadeusz Ponikowski
Wpis do ewidencji Starosty Świeckiego: 03.06.2003r.
Cel stowarzyszenia: rozwijanie i popularyzacja sportu, wychowanie członków zrzeszenia
zgodnie z tradycjami ruchu olimpijskiego oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego
zawodników.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Uczestnictwo w zawodach w kraju i zagranicą.
2. Współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doskonalenia kadry instruktorskotrenerskiej.
3. Organizowanie i prowadzenie systematycznych zajęć sportowych, treningów, obozów
sportowych i rekreacyjnych przy pomocy wykwalifikowanej kadry szkoleniowej.
4. Tworzenie, utrzymanie oraz zagospodarowanie terenów i obiektów sportowych.
5. Propagowanie różnych form sportu.
6. Współpraca z władzami Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
7. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi, związkami
sportowymi oraz organizacjami społecznymi.
8. Utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi
w kraju i zagranicą.
Sekcje:
- sekcja piłki siatkowej z grupą dziewcząt i chłopców - młodzicy,
- sekcja piłki siatkowej z grupą chłopców - kadeci,
- sekcja piłki siatkowej z grupą dziewcząt - kadetki,
- sekcja piłki siatkowej z grupą seniorów i seniorek (reprezentacja gminy),
- sekcja tenisa stołowego z dziećmi i młodzieżą,
- sekcja piłki nożnej z uczniami Szkoły Podstawowej w Dragaczu,
- sekcja piłki nożnej z seniorami,
- sekcja gry w warcaby z dziećmi i młodzieżą,
- sekcja lekkoatletyki.


Stowarzyszenie „OLIMP” Górna Grupa
Siedziba: Górna Grupa, ul. Świecka 8, 86-134 Dragacz,
Prezes – Andrzej Wysocki
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego: 16.10.2007r.
Cel stowarzyszenia: organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród
członków, ich rodzin, kształtowanie postaw swoich członków i wychowanie poprzez kulturę
fizyczną i sport, stałe podnoszenie poziomu sportowego zawodników, udział w lokalnym
i ogólnopolskim życiu sportowym, organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych dla
społeczności lokalnej, upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz
dorosłych.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Tworzenie sekcji sportowych w poszczególnych grupach wiekowych.
2. Organizowanie imprez w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
3. Uczestnictwo w realizacji sportowej dzieci i młodzieży oraz dorosłych w lokalnych,
międzywojewódzkich oraz ogólnopolskich imprezach i rozgrywkach sportowych
organizowanych przez inne kluby i związki sportowe.
4. Prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego.
5. Zapewnienie swoim członkom dostępu do bazy szkoleniowej, sprzętu i urządzeń oraz
obiektów sportowych.
6. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, obozów sportowych
i rekreacyjnych.
7. Współdziałanie z władzami samorządowymi gminy oraz organizacjami sportowymi
w zakresie tworzenia warunków organizacyjnych i materialnych do uprawiania sportu
i rekreacji.
Sekcje:
- sekcja piłki nożnej dla dzieci.


Uczniowski Klub Sportowy „KOGA”
Siedziba: Grupa, ul. Szkolna 2, 86-134 Dragacz,
Prezes – Maciej Nowacki
Wpis do ewidencji Starosty Świeckiego: 10.09.2012r.
Cel stowarzyszenia: planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów
w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną
i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Angażowanie wszystkich uczniów do różnych form aktywności ruchowej, gier
i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
2. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim.
3. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju
ich sprawności fizycznej i umysłowej.
4. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych.
5. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa
sportowego.
6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań sportowych klubu.
7. Promocja judo i jego tradycji.
8. Propagowanie ideałów uczciwej rywalizacji sportowej (fair play).
9. Prowadzenie naborów i selekcji zawodników.
10. Organizowanie obozów sportowych dla dzieci trenujących judo i sympatyków.
11. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.
Sekcje:
- sekcja judo dla dzieci.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.