Rezerwat przyrody „Jezioro Fletnowskie”
Rezerwat geomorfologiczny leży w zlewni rzeki Raczki będącej dopływem Mątawy. Rynna fletnowska ma długość 10 km i rozpoczyna się w pobliżu miejscowości Bzowo położonego na wysoczyźnie. Jest ona ważnym obiektem dla oceny i datowania rozwoju Doliny Dolnej Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia i stanowi przykład procesów geomorfologicznych i tworzenia się form rzeźby terenu. Powierzchnia rezerwatu wynosi łącznie około 25 ha (7,5 ha bagna i cieki; 17,5 ha lasy). Na terenie rezerwatu występują zbiorowiska szuwarów wielkoturzycowych i trawiastych. W środkowej części znajdują się zbiorowiska prymitywnych rzęs, tworzące duże skupienia na całej powierzchni. Na obrzeżach torfowisk występuje drzewostan typowy dla olsów (olsza czarna, brzoza omszona).

Aleja dębowa w Wielkim Stwolnie
Jest jednostronną aleją złożoną z ok. 150 drzew w tym :
·    129 dębów szypułkowych o obwodach w pierśnicy od 218 do 380 cm
·    10 jesionów wyniosłych o obwodach od 170 do 290 cm
·    12 klonów jaworów o obwodach od 170 do 190 cm
Aleja znajduje się w kompleksie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego i Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich.

Pomniki
Na terenie gminy Dragacz znajduje się wiele drzew - pomników przyrody:
·    w miejscowości Dragacz – dąb szypułkowy o obwodzie 620 cm,                           
·    w parku przyległym do Domu Misyjnego Księży Werbistów w Górnej Grupie – lipa drobnolistna (obwód 336 cm), buk zwyczajny (350 cm), buk zwyczajny odmiany czerwonej (350 cm), jesion wyniosły (290 cm), osiem dębów szypułkowych (od 300 do 520 cm),                       
·    na terenie plebani kościoła w Wielkim Lubieniu – dąb szypułkowy o obwodzie 520 cm,                  
·    w miejscowości Stare Marzy głaz narzutowy o obwodzie 580 cm (nr rejestru wojew. 246),
·    w miejscowości Mniszek znajduje się 5 głazów narzutowych, które do tej pory nie znalazły się w rejestrze.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.