Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców i pozwalające mieszkańcom w sposób bezpośredni decydować o wydatkach inwestycyjnych w swoim sołectwie. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, która weszła w życie 20 marca 2014 r.
 Zgodnie z powyższą ustawą Rada Gminy  podjęła 27 stycznia 2015 r. na wniosek wójta  uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego na rok 2016, natomiast w dniu  28 stycznia 2016 r. podjęta została uchwała o wprowadzeniu Funduszu Sołeckiego na kolejne lata budżetowe, do czasu ewentualnej rezygnacji. Kwota przypadająca na dane sołectwo obliczana jest na podstawie wzoru przedstawionego w ustawie, uwzględniającego kwotę wykonanych dochodów bieżących gminy i liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na ostatni dzień czerwca roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki (czyli w tym przypadku na dzień 30 czerwca 2015 r.)  
O tym, na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Projekt wniosku dotyczący funduszu sołeckiego może złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Uchwała zebrania wiejskiego dotycząca wniosku musi zostać dostarczona wójtowi do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki. 
Dodatkową zachętą dla gmin do wyodrębniania funduszu sołeckiego jest możliwość otrzymania zwrotu części poniesionych wydatków z budżetu państwa. Zwrot może dotyczyć 10, 20 lub 30% poniesionych kosztów (zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim) lub 20 30 lub 40%, zależnie od zamożności  – największy procentowo zwrot otrzymują gminy najbiedniejsze.
Wszystkim szerzej zainteresowanych tematyką funduszu sołeckiego polecamy portal internetowy:

www.funduszesoleckie.eu

Dokumenty do pobrania:

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.