Zgodnie z art. 4¹ ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.

 

Zadania te w szczególności obejmują:

  1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
  2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
  3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych powiązanych z profilaktyką antyalkoholową, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i terapeutycznych.
  4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
  5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

 

Nadużywanie alkoholu, agresja i patologia społeczna to na terenie Gminy problem, którym zajmują się odpowiednie instytucje, jednostki i służby jak: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policja, pedagodzy szkolni, psycholog, terapeuci itp.

Zajmowanie się tym problemem, to nie tylko pomoc osobom uzależnionym, lecz pomocy udziela się w szerokim zakresie osobom współuzależnionym, a więc młodym ludziom od dzieciństwa uwikłanym w alkohol i inne patologie społeczne.

Z tego też względu wynika potrzeba prowadzenia nowoczesnej profilaktyki, która zgodnie z zamiarem niniejszego Gminnego Programu przebiegać będzie równocześnie w wielu środowiskach – szkole, rodzinie, społeczności lokalnej.logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.