Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Dragacz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dragacz.pl
 
Data publikacji strony internetowej: 30.07.2015 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.09.2020 r.
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

  • pochodzą z różnych źródeł,

  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej niektórych artykułów,

  • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020 r.
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mateusz Słowiński, adres poczty elektronicznej admin@dragacz.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (52) 33 249 69 wewnętrzny 162. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Budynek Urzędu Gminy Dragacz, Dragacz 7A, 86-134 Dragacz
 
Wejście do budynku jest wyposażone w betonowy podjazd dla wózków. Parter budynku jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma windy.
 
Nie terenie urzędu wydzielone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
W Urzędzie Gminy Dragacz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
W Urzędzie nie ma osoby posługującej się językiem migowym.
 
Istnieje możliwość wezwania pracownika urzędu, celem obsługi osoby mającej trudności w poruszaniu się.

 

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.