IV Sesja Rady Gminy Dragacz - 31.03.2015

IV sesja Rady Gminy Dragacz kadencji 2014-2018 w dniu 31.03.2015 Tematy sesji: 1. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 3. Ocena funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dragaczu. 4. Analiza realizacji "Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dragacz na lata 2011-2020". 5. Ocena funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych w Dragaczu. 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dragacz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dragacz w 2015 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Dragacz. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany reprezenta

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.