V Sesja Rady Gminy Dragacz - 22.06.2015

V Sesja Rady Gminy Dragacz kadencji 2014-2018 w dniu 22.06.2015 Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. 6. Zgłaszanie wniosków i interpelacji – udzielanie odpowiedzi. 7. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Dragacz. 8. Informacja o funkcjonowaniu placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dragacz w roku szkolnym 2013/2014. 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Dragacz z siedzibą w Dolnej Grupie. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławnika. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej d.s. nadania nazw ulic na terenie Gminy Dragacz. 13. Podjęcie uchwały w sprawie planu

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.