OGŁOSZENIE ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU

OGŁOSZENIE ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W DRAGACZU

O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

KONSERWATOR SIECI WODOCIĄGOWEJ

 

Informacja o stanowisku pracy:

1. Miejsce pracy: teren Gminy Dragacz.

2. Wymiar czasu pracy: pełen etat.

3. Charakter pracy: nadzór i obsługa urządzeń Stacji Uzdatniania Wody w Górnej Grupie, naprawy sieci wodociągowej, odczyty i wymiany wodomierzy.

Wymagania obowiązkowe:

1. Obywatelstwo: polskie.

2. Umiejętność naprawy sieci wodociągowej i wymiany wodomierzy.

3. Posiadanie prawo jazdy (kat. B).

4. Gotowość używania samochodu prywatnego do celów służbowych (ryczałt).

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.

6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych.

7. Niekaralność za przestępstwa umyślne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1. Podanie o pracę - list motywacyjny.

2. Życiorys – CV.

3. Kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

4. Kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe.

5. Kserokopia dowodu osobistego i prawa jazdy.

6. Oświadczenie o niekaralności.

7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 902 ze zm.)”

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 10 grudnia 2017 roku.

Uwagi: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w biurze Zakładu Usług Komunalnych – Dragacz 7A, w godz. 7.30 - 15.30 lub przesyłać drogą pocztową, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko konserwator” na adres: Zakład Usług Komunalnych, Dragacz 7a, 86-134 Dragacz

Po upływie terminu składania dokumentów nastąpi ich weryfikacja pod względem formalnym i wstępna ocena. Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

O dokładnym terminie przeprowadzenia w/w rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Opublikowano: 08 listopada 2017 15:20

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Ogłoszenie [1.83 MB]

Wyświetleń: 199

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.