Konsultacje Programu współpracy Gminy Dragacz z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Gmina Dragacz zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu Programu współpracy Gminy Dragacz z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Projekt Programu został opracowany zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  jest  najważniejszym  dokumentem regulującym  współpracę  sektora pozarządowego  z  samorządem  gminy,  stąd  wpływ organizacji  pozarządowych,  jako  podmiotów  Programu, na  jego ostateczną  zawartość jest niezwykle ważny. Zachęcamy zatem do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu!

Uwagi   prosimy   zgłaszać   na  „formularzu konsultacji”  Urzędu   Gminy   Dragacz   pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem (dane adresowe znajdują się w formularzu) w terminie od 27 września do 18 października  2018 roku. 

Po  upływie  terminu  konsultacji,  pracownik  Urzędu  Gminy  przygotuje  zestawienie zgłoszonych  opinii, uwag  i  wniosków, które  z  kolei  trafią  do  Wójta  Gminy  w  celu ich zaopiniowania. Informacja  z  przebiegu  i  wyników  konsultacji  zostanie zamieszczone na  stronie  internetowej  www.bip.dragacz.pl  zakładka  „Konsultacje społeczne”.

Opublikowano: 27 września 2018 15:11

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Formularz [33 KB]

Projekt [51.5 KB]

Wyświetleń: 62

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.